Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN

  1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen overeenkomsten, bestellingen en aanbiedingen met en van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

1.4 Op alle overeenkomsten en aanbiedingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  1. Prijzen

2.1 Alle prijzen vermeld op de website zijn in Euro’s.

2.2 Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten en bezorgkosten.

  1. Betaling

3.1 Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald; door vooraf overmaken, via IDEAL of contant bij afhalen in de winkel. Bij bankoverschrijving: voordat de lamp verzonden wordt of meegenomen kan worden moet het volledige bedrag op de volgende bankrekening staan NL25KNAB0255701349.

3.2 Bij het aanklikken van de laatste bestelknop (bevestig en betaal) gaat u een betaalverplichting aan met RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN.

3.3 Na plaatsing van uw bestelling ontvangt u per omgaande een bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen, de eventuele verzendkosten en het totaalbedrag.

3.4 Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de artikelen verstuurd.

  1. Levering

4.1 Verzending binnen Nederland: als het product per post kan worden verzonden, maakt RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN gebruik van de diensten van PostNL. Als dat niet mogelijk is (afhankelijk van de omvang van de goederen) wordt een persoonlijke afspraak gemaakt om de bestelde goederen op te komen halen in de winkel.

4.2 Doorgaans ontvangt u uw bestelling binnen 2-5 werkdagen na ontvangst van de betaling.

4.3 Verzending buiten NL : Neem contact met RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN op via [email protected] voor de mogelijkheden.

4.4 RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN streeft erna te verzenden binnen 2 werkdagen (indien op voorraad). In het kader van de regels van de koop op afstand zal RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de afnemer zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 1 maand) na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de afnemer in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

4.5 Levering vindt plaats op het door consument opgeven adres tijdens de bestelling.

4.6 Aan de leveringsplicht van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4.7 Het risico van verlies of beschadiging van het artikel gaat over op de afnemer op het moment waarop deze aan de afnemer wordt geleverd.

  1. Ruilen en herroepingrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan eerst schriftelijk (email) melding te maken bij RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN heeft teruggezonden, is de koop een feit

5.2 Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief evt. accessoires en bijbehorende documentatie) en in (nieuw)staat verkerend en voldoende gefrankeerd. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. De afmetingen genoemd bij de artikelen van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN zijn globaal. Deze maten kunnen enigszins afwijken. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN er zorg voor dat zo spoedig mogelijk (doch uiterlijk binnen 30 dagen) na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

5.3 De kosten van het retour zenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

  1. Garantie en aansprakelijkheid

6.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk, of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk (e-mail) te melden aan RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN. Dit met bijgevoegde duidelijke foto van het artikel. Ingebruikneming na constatering van gebreke of beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.2 RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd.

6.4 Een eventueel door RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument jegens RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN kan doen gelden op grond van de overeenkomst op afstand.

6.5 Alle foto’s, afbeeldingen, tekeningen en kleuren op de website van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Overmacht

7.1 RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Onder overmacht valt: niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, stakingen, brand, overheidsmaatregelen.

  1. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, en zolang de voorraad strekt.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  1. Persoonsgegevens

9.1 Wanneer u een bestelling plaatst bij RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN, worden uw adresgegevens opgenomen in het klantenbestand van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN. Deze gegevens worden gebruikt voor uitvoering van uw bestelling. RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

9.2 RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

9.3 U kunt zich bij aanmelding voor de nieuwsbrief van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN, ook altijd weer laten uitschrijven. Elke mailing bevat een link om uzelf van deze lijst te verwijderen. Uw gegevens zijn enkel bedoeld om u op de hoogte te stellen van nieuws, aanbiedingen of acties.

  1. Auteursrecht

Afbeeldingen en foto`s van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN mogen NIET voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, overgenomen of gewijzigd zonder toestemming van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN.

Afbeeldingen en foto`s van RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN mogen op social media worden gebruikt mits ongewijzigd en met bronvermelding.

 

CONTACT

RENSE LAMPS AND INDUSTRIAL DESIGN

Kievitstraat 8

3514VB Utrecht

06-45152211

[email protected]

www.Renselampsandindustrialdesign.com

KvK nr.  62644637

BTW nr. NL176380334B01

Bankrekening nr. NL25KNAB0255701349